صفحه اصلی

اهداف و خط مشی گروه

خدمت به مردم

متن مورد نظر خود را به صورت خیلی مرتب و فایل ورد جهت قرار دادن در این قسمت ، به بنده ارسال کنید،-خلاصه نویسی-پرهیز از نگارش تحت الفظی و موارد هجو-ساده نویسی و روان بود-اشاره به مضموم این صفحه با توجه به تیتر آن

محرومیت زدایی

متن مورد نظر خود را به صورت خیلی مرتب و فایل ورد جهت قرار دادن در این قسمت ، به بنده ارسال کنید،-خلاصه نویسی-پرهیز از نگارش تحت الفظی و موارد هجو-ساده نویسی و روان بود-اشاره به مضموم این صفحه با توجه به تیتر آن

تولیدات مجازی

متن مورد نظر خود را به صورت خیلی مرتب و فایل ورد جهت قرار دادن در این قسمت ، به بنده ارسال کنید،-خلاصه نویسی-پرهیز از نگارش تحت الفظی و موارد هجو-ساده نویسی و روان بود-اشاره به مضموم این صفحه با توجه به تیتر آن

فرهنگ سازی

متن مورد نظر خود را به صورت خیلی مرتب و فایل ورد جهت قرار دادن در این قسمت ، به بنده ارسال کنید،-خلاصه نویسی-پرهیز از نگارش تحت الفظی و موارد هجو-ساده نویسی و روان بود-اشاره به مضموم این صفحه با توجه به تیتر آن

برخی از فعالیت های اخیر گروه جهادی امام رضا (ع)

برخی از فعالیت های اخیر گروه جهادی امام رضا (ع)

انواع غيبت امام زمان(علیه السلام)

مقدمه: غیبت صغرا از وفات امام یازدهم (علیه‌السلام) آغاز می‌شود و تا شصت و نه سال، ادامه می‌یابد. در …

انواع غيبت امام زمان(علیه السلام)

مقدمه: غیبت صغرا از وفات امام یازدهم (علیه‌السلام) آغاز می‌شود و تا شصت و نه سال، ادامه می‌یابد. در …

انواع غيبت امام زمان(علیه السلام)

مقدمه: غیبت صغرا از وفات امام یازدهم (علیه‌السلام) آغاز می‌شود و تا شصت و نه سال، ادامه می‌یابد. در …

0
جهادگر فعال
0
سبد کالا توزیعی
0
مجموعه فعالیت
0
ماه فعالیت
0
تولید رسانه ایی
0
سال تا نابودی اسرائیل